Algemene Voorwaarden

Deel 1 HOOSJEBOOTJE BV ALGEMENE VOORWAARDEN
  1. ALGEMEEN

 1. Hoosjebootje B.V., hierna te noemen Hoosjebootje, houdt zich bezig met en neemt opdrachten aan betreffende de levering van diensten voor Amsterdamse booteigenaren, dit alles in de meest ruime zin.
 2. Onder opdracht wordt verstaan: iedere overeenkomst met Hoosjebootje, onverschillig of deze daarbij op zich neemt om één of meer van de in artikel 1 a omschreven activiteiten uit te oefenen, dan wel een andere prestatie te verrichten, één en ander in de ruimste zin.
 3. Opdrachten kunnen worden uitgevoerd met in acht name van het binnenvaart politie regelement (BPR) en de wrakkenwet.
 4. Het betreden van de locatie van de werkzaamheden en of het betreden van de boten van Hoosjebootje dan wel aanwezig zijn tijdens de werkzaamheden en of aanwezig zijn op een van de boten van Hoosjebootje tijdens werkzaamheden is geheel voor eigen risico.
 5. Opdracht gever is 18 jaar of ouder zo niet dan verklaart opdrachtgever toestemming te hebben van ouders / verzorgers voor het verstrekken van de opdracht.
 6. De opdrachtgever dient aan te kunnen tonen dan hij / zij de rechtmatige eigenaar is.
 7. Op alle geschillen welke in verband met een overeenkomst mochten ontstaan is het Nederlands recht van toepassing. De Arrondissementsrechtbank te Amsterdam is in een dergelijk geval – indien het geschil tot haar absolute competentie behoort bij uitsluiting gerechtigd om van het geschil kennis te nemen.

2. AANBOD EN AANVAARDING

 1. Alle aanbiedingen van Hoosjebootje zijn vrijblijvend, hebben een geldigheid van twee weken, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures, en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor Hoosjebootje slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd.
 3. Een overeenkomst komt tot stand wanneer Hoosjebootje binnen veertien dagen nadat de opdracht mondeling of schriftelijk is ontvangen, deze bevestigt, dan wel met de uitvoering ervan is begonnen. Indien een aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft Hoosjebootje het recht het aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 4. Als opdrachtgever onjuiste gegevens heeft ingevuld voor wat betreft de werkelijke scheepslengte is het Hoosjebootje gehouden de factuur aan te passen naar de werkelijke scheepslengte, afgerond naar boven.
 5. Acceptatie van een aanbieding / offerte door opdrachtgever is bindend. Mocht opdrachtgever de uitvoering van de werkzaamheden door een andere, derde partij, laten uitvoeren zonder hiervoor tijdig Hoosjebootje van op de hoogte te hebben gesteld is opdrachtgever een bedrag verschuldigd van €50,-.
 6. Mocht tijdens werkzaamheden blijken dat er in het te lichten object een lek zit zal Hoosjebootje de eigenaar per ommegaande hierover van op de hoogte stellen. Het is Hoosjebootje gehouden hiervoor wel de werkzaamheden te mogen factureren zoals geoffreerd zonder enige garantie tot het zelf drijvend vermogen van het object te hoeven af te geven.

3. PRIJZEN

 1. Als prijs geldt wat tussen de partijen bij het sluiten van de overeenkomst is overeengekomen. In aanbiedingen, prijslijsten, advertenties, catalogi en acceptaties is (zijn) de prijs (prijzen) steeds vermeld in € EURO inclusief B.T.W., tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Overeengekomen of opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de tot op het moment van aanbieding bekend zijnde kostprijsfactoren, materialen, lonen, belastingen, etc. In geval van verhoging van één of meer van deze factoren is Hoosjebootje gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen, althans indien één en ander niet voorzienbaar was bij het sluiten van de overeenkomst en de prijsverhoging redelijk is.

4. LEVERING

 1. Levering geschiedt op de plaats bij de overeenkomst bepaald. De kosten van transport extra dan overeengekomen komen voor rekening van opdrachtgever.
 2. De opdrachtgever dient de bij (af)levering aanwezige tekorten en/of beschadigingen uiterlijk binnen 7 dagen na de levering rechtstreeks schriftelijk aan Hoosjebootje melden, bij gebreke waarvan Hoosjebootje gerechtigd is om reclames dienaangaande niet in behandeling te nemen.
 3. De door Hoosjebootje opgegeven leveringstermijn gaat in op het moment dat de benodigde mallen, tekeningen, vergunningen, machtigingen of overeengekomen vooruitbetalingen zijn ontvangen. Opgegeven tijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige verrichting van de overeengekomen diensten dient Hoosjebootje derhalve schriftelijk in gebreke worden gesteld.
 4. In geval van faillissement, surseance van betaling of bij beslaglegging bij de opdrachtgever is Hoosjebootje gerechtigd de levering zonder nadere aankondiging te beëindigen dan wel op te schorten.
 5. Hoosjebootje is gerechtigd de zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan, indien deze laatste in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, ook indien de opdrachtgever ten gevolge van overmacht niet kan afnemen, een en ander onverminderd het recht van Hoosjebootje de koopprijs en/of volledige schadevergoeding op te kunnen eisen.
 6. Het risico van de goederen tijden het transport is voor de opdrachtgever en wel vanaf het moment dat de goederen het bedrijfsterrein van Hoosjebootje hebben verlaten.
 7. Opdrachten worden, zover mogelijk, uitgevoerd volgens een “first in first out” systeem met als reservering dat het HoosJeBootje gehouden is de volgorde te veranderen mocht dat de vaarroute ten goede komen.
 8. Hoosjebootje is niet verantwoordelijk voor schade ontstaan tussen de periode van het accepteren van de offerte en het uitvoeren van de opdracht.
 9. In het geval van abonnementen is Hoosjebootje niet aansprakelijk voor schade ontstaan tussen het indienen van de aanvraag door opdrachtgever en de verwerking van de betaling door Hoosjebootje. Bij aanvang van een abonnement is de boot waarvoor het abonnement is aangevraagd vrij van water en of een hoosbeurt niet noodzakelijk.
 10. Boten met een abonnement moeten gedurende de periode van september t/m februari, voor zover technisch mogelijk, vrij zijn van motoren. Hoosjebootje is niet aansprakelijk voor schade aan (buitenboord) motoren gedurende de abonnementsperiode.

5. OVERMACHT

 1. Indien voor of tijdens de uitvoering van een verbintenis blijkt dat (verdere) uitvoering van die verbintenis ten gevolgen van overmacht niet mogelijk is, dan wel indien deze uitvoering door overmacht of van buiten komende oorzaken of omstandigheden, welke Hoosjebootje niet kunnen worden toegerekend, aanzienlijk bezwaarlijker mogelijk is, dan bij het aangaan van de verbintenis was te voorzien, heeft Hoosjebootje het recht zonder als dan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn de uitvoering der verbintenis op te schorten dan wel de verbintenis op te schorten dan wel de verbintenis ontbonden te verklaren.
 2. Als “overmacht” wordt onder meer beschouwd: alle onvrijwillige bedrijfsstoringen of belemmeringen, zoals brand, natuurrampen, belemmeringen door derden, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oorlog, oproer, nagenoeg algemene ziekte van werknemers, het intrekken of vervallen van de u uitleenvergunning en verder in het algemeen alle omstandigheden, gebeurtenissen, oorzaken en gevolgen die buiten de controle of zeggenschap van Hoosjebootje vallen.

6. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Hoosjebootje is nimmer aansprakelijk voor schaden ontstaan bij de opdrachtgever of derden, welke het gevolg zijn van de door haar geleverde zaken c.q. verrichte werkzaamheden, tenzij opzet of grove schuld aan de zijde van Hoosjebootje wordt aangetoond.
 2. Indien Hoosjebootje onverhoopt toch aansprakelijk mocht zijn voor enige schade dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag.
 3. Hoosjebootje zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enigerlei bedrijfsschade bij de opdrachtgever of derden, zoals onder meer bedrijfsstoringen en inkomstenderving of andere indirecte schade door welke oorzaak ook ontstaan.
 4. Indien derden vergoeding van schade van Hoosjebootje claimen is de opdrachtgever gehouden Hoosjebootje op eerste verzoek volledig te vrijwaren.
 5. Hoosjebootje zal nimmer aansprakelijk zijn voor onoordeelkundig gebruik van het geleverde door de wederpartij, of gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is.
 6. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het in bezit zijn van de wettelijk verplichte vergunningen en machtigingen, welke benodigd zijn voor de aanschaf, het in bezit hebben en in werking houden van te leveren goederen en diensten, en vrijwaart Hoosjebootje voor alle aanspraken dienaangaande.
 7. Indien derden voor Hoosjebootje een opdracht uitvoeren en indien bij het uitvoeren van deze opdracht er eventueel schade zou zijn ontstaan kan Hoosjebootje hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

7. EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door Hoosjebootje geleverde zaken blijven haar eigendom totdat de volledige koopprijs is betaald. Indiende koopprijs niet tijdig is betaald is Hoosjebootje gerechtigd de zaken tot zich te nemen, in welk geval de overeenkomst ontbonden is, onverminderd haar recht op vergoeding van gemaakte onkosten en verdere vergoeding van schade indien aanwezig.
 2. Opdrachtgever machtigt Hoosjebootje om de goederen na het verstrijken van de betalingstermijn, zonder enige ingebrekestelling terug te halen of te laten halen. Op eerste verzoek van Hoosjebootje dient opdrachtgever hieraan mee te werken door toegang te verschaffen en of de goederen retour te zenden. Alle aan het terughalen verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

8. GARANTIE

 1. Hoosjebootje verleent 1 (zegge: een) jaar garantie op gebruiksartikelen. Voor het overige wordt de garantie verstrekt welke de importeur, fabrikant of agent Hoosjebootje verstrekt.
 2. Alle voor garantie of reparatie in aanmerking komende goederen dienen franco aan Hoosjebootje geleverd te worden, voorzien van aankoop bon en garantiekaart. Bij het ontbreken van deze bescheiden vervallen alle aanspraken op garantie.
 3. De kosten van verzending door Hoosjebootje naar importeur, fabrikant e.d. zijn voor rekening van de opdrachtgever, evenals de kosten welke aan Hoosjebootje in rekening worden gebracht door fabrikant, importeur e.d. Alle goederen worden voor rekening en risico van de opdrachtgever aan deze retour gezonden.
 4. Gebreken aan geleverde goederen welke onder de garantie vallen worden, uitsluitend ter beoordeling van Hoosjebootje, hetzij hersteld dan wel door nieuwe levering vervangen indien de gebreken naar het oordeel van Hoosjebootje/fabrikant te wijten zijn aan constructie fouten, de gebruikte materialen of de uitvoering waardoor deze voor de opdrachtgever onbruikbaar zijn ter zake van de betreffende bestemming der goederen.
 5. Alle garantie-aanspraken vervallen indien de opdrachtgever zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde heeft verricht, dan wel het geleverde niet nauwkeurig gebruikt volgens de bijgeleverde voorschriften of op andere wijze onoordeelkundig behandelt.

9. BETALING

 1. Tenzij anders overeengekomen dient de betaling via bank of contant te geschieden. Facturering geschied uitsluitend via de email.
 2. Geen enkele reclame of claim geeft de opdrachtgever het recht nakoming van de betaalverplichting op te schorten, achterwege te laten of als vervallen te beschouwen.
 3. De opdrachtgever is gehouden een rente van 1% per maand te betalen over alle bedragen die niet binnen de gestelde betalingstermijn zijn voldaan; deze verplichting gaat in zonder nadere ingebrekestelling.
 4. Indien de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, dan wel indien hij op enigerlei wijze zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is hij alsnog van rechtswege in gebreken en gehouden alle door Hoosjebootje te maken buiten gerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag, exclusief de vertragingsrente met een minimum van € 50,00 te betalen.
 5. Abonnementen moeten vooraf worden betaald. De start van het abonnement is vanaf de verwerking van de betaling tot de opgegeven / overeengekomen einddatum.

10. Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de opdrachtgever de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Het herroepingsrecht op producten vervalt als het product aan water blootgesteld is geweest.
 

Deel 2 HOOSJEBOOTJE BV ALGEMENE STALLINGSVOORWAARDEN

 

ARTIKEL 1 – DEFINITIES
De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. HoosJeBootje: HoosJeBootje BV die een overeenkomst sluit betreffende het tegen betaling ter beschikking stellen van een lig- en/of bergplaats voor een vaartuig en/of deel van een vaartuig.
 2. Huurder: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een overeenkomst aangaat met betrekking tot het gebruik van een lig- en/of bergplaats voor een vaartuig en/of deel van een vaartuig.
 3. Vaartuig: een voorwerp dat is ingericht om op het water te verblijven en te bewegen bestemd voor sportbeoefening of vrijetijdsbesteding, inclusief de daarvan deeluitmakende uitrustingstukken en inventaris, alsmede een casco of een vaartuig in aanbouw.
 4. Lig- en/of bergplaats: een door de HoosJeBootje aan de Huurder of de passant ter beschikking gestelde ruimte op de wal of in het water ten behoeve van de plaatsing van een vaartuig en/of een deel van een vaartuig.
 5. Huurovereenkomst: de overeenkomst waarbij de HoosJeBootje zich verbindt om de Huurder of de passant tegen betaling een lig- en/of bergplaats in gebruik te geven.
 6. Elektronisch: per e-mail of website.
 7. Bezoeker: een derde, geen contractant, die het haventerrein bezoekt dan wel bij een contractant van de HoosJeBootje op bezoek is.
 8. Jaarhuur: de huurperiode van 1 april van een bepaald jaar tot 1 april van het daarop volgende jaar (tenzij anders overeengekomen).
 9. Zomerseizoen: de periode van 1 april tot 1 oktober in een bepaald jaar.
 10. Winterseizoen: de periode van 1 oktober van een bepaald jaar tot 1 april van het daarop volgende jaar.
 11. Winterberging: de al dan niet overdekte berging op de wal gedurende de winterperiode van tenminste 15 november van een bepaald jaar tot 15 maart van het daarop volgende jaar; de winterberging omvat tevens het hellingen, het in de winterberging plaatsen alsmede het te water laten van het vaartuig, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 12. Haventerrein: de haven en de bijbehorende (parkeer)terreinen en gebouwen.
 13. Havenreglement: regels van huishouding, gedrag en orde.

ARTIKEL 2 – DE TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten van huur en verhuur van lig- en/of bergplaatsen voor vaartuigen en aanverwante artikelen.

ARTIKEL 3 – DE OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod/offrte door de Huurder.
 2. De overeenkomsten worden bij voorkeur schriftelijk danwel elektronisch vastgelegd

ARTIKEL 4 – DE VERSCHULDIGDHEID VAN DE HUURSOM

 1. Bij het sluiten van de overeenkomst komt HoosJeBootje met de Huurder een vooruitbetaling overeen die voor aanvang van de huurperiode voldaan dient te worden.
 2. De Huurder blijft de totale huursom verschuldigd ook al maakt hij tijdelijk geen gebruik van het gehuurde.
 3. Wanneer een vaartuig na de periode van de winterberging niet te water behoeft te worden gelaten, is een tussen partijen nader overeen te komen huursom verschuldigd voor de ingenomen ruimte. Dit geldt onverminderd de vergoeding van noodzakelijk te maken verplaatsingskosten.

ARTIKEL 5 – BETALINGSVOORWAARDEN

 1. Betaling van de huursom moet binnen tien werkdagen na ontvangst van de factuur, doch uiterlijk op de aanvangsdatum van de overeengekomen huurperiode, op het kantoor van de HoosJeBootje of door overmaking naar een door de HoosJeBootje aan te wijzen bankrekening geschieden.
 2. De Huurder is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. De HoosJeBootje zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de Huurder de gelegenheid binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen. Als na het verstrijken van de termijn genoemd in de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald en de Huurder zich niet op overmacht kan beroepen, is de HoosJeBootje gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente plus 3% op jaarbasis over het verschuldigde bedrag.
 3. Indien de Huurder na verzending van de betalingsherinnering in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is de HoosJeBootje bovendien gerechtigd het in lid 2 genoemde bedrag met de incassokosten te verhogen. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die door de HoosJeBootje in rekening moeten worden gebracht voor advocaten, deurwaarders en ieder ander van wie hij zich bedient voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op: 15% over de eerste € 2.500,– van het verschuldigde bedrag; 10% over de volgende € 2.500,– van het verschuldigde bedrag; 5% over de daarop volgende € 5.000,– van het verschuldigde bedrag; 1% over de daarop volgende € 15.000,– van het verschuldigde bedrag.
 4. Klachten over facturen dienen, bij voorkeur schriftelijk en behoorlijk omschreven en toegelicht, binnen bekwame tijd na ontvangst van de desbetreffende factuur, bij de HoosJeBootje te worden ingediend.

ARTIKEL 6 – ANNULERING

 1. Indien de éérste huurovereenkomst meer dan drie maanden vóór aanvang van de huurperiode tot stand is gekomen, kan de Huurder de overeenkomst annuleren tot drie maanden vóór aanvang van de huurperiode. In dat geval is de Huurder 25% van de overeengekomen huursom verschuldigd.
 2. In geval van annuleren binnen een periode van drie maanden tot twee weken vóór aanvang van de huurperiode is de Huurder 50% van de overeengekomen huursom verschuldigd.
 3. In geval van annuleren binnen twee weken vóór aanvang van de huurperiode is de Huurder de volledige overeengekomen huursom verschuldigd.
 4. De in de voorgaande leden bedoelde annulering dient schriftelijk of per e-mail te geschieden.

ARTIKEL 7 – DUUR EN VERLENGING VAN DE HUUR

 1. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van één jaar en wel van 1 april van een bepaald jaar tot 1 april van het daarop volgende jaar, tenzij anders door partijen wordt overeengekomen.
 2. De huurovereenkomst die voor één jaar dan wel voor het zomer- of winterseizoen geldt, wordt geacht stilzwijgend onder dezelfde voorwaarden – behoudens het in lid 3 gestelde – en voor dezelfde periode te zijn verlengd, tenzij uiterlijk drie maanden vóór het begin van de nieuwe huurperiode de overeenkomst schriftelijk of per e-mail door één van beide partijen is opgezegd.
 3. De HoosJeBootje kan uiterlijk drie maanden vóór het begin van de nieuwe huurperiode de huursom wijzigen. In dat geval heeft de Huurder het recht om binnen vijftien werkdagen na ontvangst van het bericht alsnog de huurovereenkomst op te zeggen. Dit laatste geldt niet indien de huursom wordt gewijzigd naar aanleiding van een lastenverzwaring aan de zijde van de HoosJeBootje als gevolg van een wijziging van belastingen, heffingen en dergelijke die mede de Huurder betreffen.

ARTIKEL 8 – RETENTIERECHT EN HET RECHT VAN VERKOOP

 1. De HoosJeBootje is gerechtigd het vaartuig van de in verzuim zijnde Huurder onder zich te houden, totdat deze het totaal verschuldigde bedrag heeft voldaan. Hiertoe worden ook gerekend de kosten die voortvloeien uit dit retentierecht.
 2. Het retentierecht van de HoosJeBootje vervalt, indien sprake is van een geschil als bedoeld in artikel 15, de Huurder dit geschil aanhangig heeft gemaakt bij de in dat artikel genoemde Geschillencommissie en voorts de Huurder aan de HoosJeBootje heeft bevestigd dat hij het verschuldigde bedrag bij de Geschillencommissie in depot heeft gestort.
 3. Indien de Huurder na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te voldoen en de waarde van het vaartuig en alle daarvoor bestemde materialen en toebehoren niet meer bedraagt dan € 10.000,– heeft de HoosJeBootje, zonder gerechtelijke tussenkomst, het recht van verkoop en levering mits: – de HoosJeBootje de Huurder bij aangetekend schrijven tot betaling heeft aangemaand en de Huurder zes maanden na datum van dit aangetekende schrijven het verschuldigde bedrag nog niet heeft voldaan of de vordering schriftelijk en gemotiveerd heeft betwist, en – de HoosJeBootje na het verstrijken van voornoemde periode van zes maanden de Huurder bij deurwaarders- exploot wederom heeft aangemaand het verschuldigde bedrag binnen vijftien werkdagen te voldoen en betaling wederom uitblijft.
 4. Op de HoosJeBootje rust de verplichting om het eventuele verschil tussen de verkoopopbrengst en het door de Huurder verschuldigde bedrag, indien mogelijk, aan de Huurder te voldoen.
 5. De Huurder is in voorkomende gevallen verplicht om, indien het vaartuig op zijn naam te boek is gesteld, medewerking te verlenen aan doorhaling van deze teboekstelling.

ARTIKEL 9 – BIJZONDERE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE HUURDER

 1. De Huurder moet het havenreglement en de aanwijzingen wat betreft de huurovereenkomst van of namens de HoosJeBootje nakomen.
 2. De Huurder is verplicht zijn vaartuig in een goede staat van onderhoud te houden.
 3. In het geval van mogelijke verschillen in de tekst tussen deze voorwaarden en het havenreglement prevaleren deze algemene voorwaarden.
 4. Op het haventerrein mogen werkzaamheden die niet het dagelijks onderhoud betreffen alleen met toestemming van de HoosJeBootje door de Huurder worden verricht. De HoosJeBootje moet, na kennisgeving, toelaten dat derden werkzaamheden ter plaatse verrichten voor zover het garantiewerkzaamheden van of namens de leverancier betreft. Voor alle andere werkzaamheden van derden is toestemming nodig van de HoosJeBootje.
 5. Onderhuur of bruikleen van het gehuurde is niet toegestaan.
 6. Het is de Huurder verboden het in de haven afgemeerde vaartuig of de ligplaats tot een voorwerp van commerciële activiteit te maken. Onder dit laatste wordt mede verstaan het aanbrengen van daartoe strekkende borden, mededelingen, aanduidingen enz. in de haven en/of op het vaartuig en het in de haven te koop aanbieden van het vaartuig.
 7. De Huurder is verplicht zijn vaartuig en toebehoren tegen wettelijke aansprakelijkheid te verzekeren gedurende de tijd dat hij gebruik maakt van de lig- en/of bergplaats. De HoosJeBootje heeft het recht van inzage in de desbetreffende polis van de huurder.
 8. De Huurder wordt geadviseerd zijn vaartuig en toebehoren ook tegen cascoschade te verzekeren.

ARTIKEL 10 – BIJZONDERE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE HOOSJEBOOTJE

 1. De HoosJeBootje is verplicht behoorlijk toezicht te houden om de goede gang van zaken op het haventerrein en op de vaartuigen te handhaven.
 2. Indien gevaar voor schade dreigt of de veiligheid in gevaar zou kunnen worden gebracht, is de HoosJeBootje gerechtigd om op kosten van de Huurder de noodzakelijke voorzieningen te treffen. In spoedgevallen mag de HoosJeBootje dit doen zonder waarschuwing; in alle andere gevallen indien de Huurder niet binnen een redelijke termijn aan zijn waarschuwing gehoor heeft gegeven.
 3. De HoosJeBootje is gerechtigd om een vrijgekomen ligplaats te verhuren, mits de Huurder hierdoor op geen enkele wijze in zijn huurrechten wordt gestoord.

ARTIKEL 11 – AANSPRAKELIJKHEID EN RISICO

 1. De HoosJeBootje verleent aan de Huurder de mogelijkheid om zijn vaartuig en/of aanverwante artikelen te plaatsen bij de HoosJeBootje. De HoosJeBootje is jegens de Huurder slechts aansprakelijk voor schade aan het vaartuig of andere zaken indien die schade het gevolg is van een tekortkoming die is toe te rekenen aan de HoosJeBootje, aan personen in zijn dienst, dan wel aan personen die door hem zijn aangesteld voor de uitvoering van werkzaamheden.
 2. Ten aanzien van de wederzijdse verplichtingen, de aansprakelijkheid en het risico conformeren partijen zich over en weer – voor zover in deze voorwaarden daarvoor geen afwijkende bepaling is opgenomen – aan de wettelijke bepalingen van Boek 7 titel 4 Burgerlijk Wetboek, welke bepalingen betrekking hebben op de huurovereenkomst. Dit geldt ongeacht de kwalificatie van de overeenkomst.
 3. De vaartuigen zijn/worden niet door de HoosJeBootje verzekerd. De Huurder dient zelf zorg te dragen voor een afdoende verzekering. Het door de Huurder niet afdoende verzekeren van het vaartuig tegen cascoschade komt voor risico van de Huurder.
 4. De Huurder is jegens de HoosJeBootje aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door een tekortkoming die is toe te rekenen aan hemzelf, aan zijn gezinsleden, aan personeelsleden dan wel aan door de Huurder genodigden.

ARTIKEL 12 – KLACHTEN

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten schriftelijk of elektronisch en behoorlijk omschreven en toegelicht, binnen bekwame tijd nadat de Huurder de onvolkomenheid heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren, ter kennis worden gebracht van de HoosJeBootje.
 2. Niet-tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de Huurder zijn rechten ter zake verliest, tenzij de overschrijding van de termijn in redelijkheid niet aan de Huurder kan worden tegengeworpen.
 3. Als duidelijk is geworden dat de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, is er sprake van een geschil.

ARTIKEL 13 – ONTBINDING OVEREENKOMST
Onverminderd het recht om nakoming te vorderen geeft een wezenlijke wanprestatie of toerekenbare tekortkoming van de Huurder dan wel van de HoosJeBootje in de nakoming van één van hun verbintenissen aan de HoosJeBootje respectievelijk de Huurder de bevoegdheid om zonder gerechtelijke tussenkomst de huurovereenkomst terstond te ontbinden. In geval van ontbinding van de huurovereenkomst als gevolg van een wezenlijke wanprestatie of toerekenbare tekortkoming kan aanspraak worden gemaakt op vergoeding van eventuele schade en op betaling van alle, ook niet direct opeisbare, vorderingen.

ARTIKEL 14 – RECHTSKEUZE
Op alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, tenzij op grond van dwingende regels ander nationaal recht van toepassing is.